Nákupný košík: 0 ks, 0 €   Showroom
+421 910 706 346   |  +421 911 401 605

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodne podmienky internetového obchodu www.dizajnovynabytokkfa.sk
(ďalej len VOP)


§1 Základné ustanovenia
1. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi zmluvnými stranami - predávajúcim a kupujúcim vzniknuté na základe kúpy kupujúceho v internetovom obchode predávajúceho - www.dizajnovynabytokkfa.sk. (ďalej len „internetový obchod predávajúceho”).
2. Predmetom činnosti internetového obchodu predávajúceho je predaj nábytku a bytových doplnkov. Každý tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho je nový.
3. Predávajúcim je: dizajnový nábytok KFA, spol.s.r.o., Sídlo: Karpatská 28,  811 05 Bratislava, IČO 47930632 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: sro, vložka 100940/B.

Kupujúcim je konkrétny spotrebiteľ kupujúci tovar v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúcim môžu byť právnické osoby, ako aj fyzické osoby spôsobilé na daný právny úkon realizovaný v internetovom obchode predávajúceho.

§ 2 Všeobecné pravidlá nakupovania v internetovom obchode predávajúceho
1. Ponuka tovaru uvedená v internetovom obchode predávajúceho sa vzťahuje iba na územie Slovenskej republiky.
2. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho je možný len na základe registrácie kupujúceho v súlade s týmito VOP.
3. Informácie o tovare ako sú popis, technické a iné údaje, cena, sú uvedené pre každý tovar a predstavujú návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy. (Všetky rozmery čalúneného nábytku sú uvedené v cm s toleranciou cca +/- 8cm).
4. Objednávka vytvorená prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho znamená súhlas kupujúceho s vystavením faktúry predávajúcim bez potreby podpisu tejto faktúry kupujúcim.
5. V prípade, ak kupujúci poruší tieto VOP alebo naruší súkromie, alebo bude postupovať spôsobom, ktorý komplikuje prácu internetového obchodu predávajúceho alebo obťažuje iného kupujúceho, má predávajúci právo vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy vzniknutého nežiaduceho stavu, ako aj opatrenia smerujúce k predchádzaniu vzniku nežiaduceho stavu, vrátane zbaviť kupujúceho možnosti využívať služby internetového obchodu.

§ 3 Objednávanie tovaru
1. Internetový obchod predávajúceho umožňuje realizovať objednávku tovaru troma spôsobmi:
• on-line – prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho
• emailom na adrese: dizajnovynabytokkfa@kfa.sk
• telefonicky, na čísle: 0910 706346 / 0911 401605. Cena hovoru závisí od platnej tarify poskytovateľa tejto služby.
2. Podmienkou realizácie objednávky je správne vyplnenie objednávkového formulára, s uvedením všetkých povinných údajov označených symbolom *, údajov o kupujúcom ako sú meno a priezvisko, korešpondenčná dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. V prípade objednávania inou formou ako on-line, je kupujúci povinný v procese objednávania poskytnúť predávajúcemu požadované údaje.
3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou pre kupujúceho do momentu, pokiaľ je tovar zverejnený v ponuke na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.
4. Každá objednávka kupujúceho musí byť potvrdená predávajúcim e-mailom alebo telefonicky do 3 pracovných dní.
5. Kupujúci môže meniť alebo stornovať objednávku až do momentu jej potvrdenia predávajúcim.
6. V prípade, že nebude možné z dôvodu na strane kupujúceho potvrdiť objednávku, objednávka bude stornovaná do 3 pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu a na takúto objednávku kupujúceho sa nebude prihliadať.
7. Potvrdená objednávka je záväzná a zaväzuje kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť nezaplatenú kúpnu cenu za tovar v súlade s týmito VOP.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky v prípade, ak nebude možné určiť termín dodania objednávky, v prípade keď kupujúci nespolupracuje v priebehu výberu dôležitých prvkov objednávky alebo v prípade neočakávaných udalostí. V takýchto prípadoch bude o tejto skutočnosti kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

§ 4 Termín dodania
Štandardná dodacia lehota dodávaného tovaru je 2 – 8 týždňov podľa typu
tovaru a výrobcu. Dodacia lehota začína plynúť od uhradenia zálohovej faktúry.
Bližší termín dodania je vždy uvedený v ponuke. Konkrétny termín dodania je
následne uvedený v Potvrdení objednávky.
Ak predávajúci nemôže objednaný tovar dodať, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa. Kupujúci a predávajúci sa môžu v tomto prípade dohodnúť na náhradnom plnení namiesto pôvodne objednaného tovaru. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru, a v prípade zaplatenia kúpnej ceny túto do 15 dní vrátiť kupujúcemu.

§ 5 Dodanie
1. Tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho sa dodáva na celé územie Slovenskej republiky.
2. Tovar sa dodáva na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
3. V kúpnej cene nie je zahrnutá montáž tovaru a ani náklady na zneškodnenie obalov.


§ 6 Cena za dodanie

1. Osobný odber Karpatská 28, 811 05 Bratislava / 0€
2. Slovenská pošta Kuriér do 5kg / 6€
3. Slovenská pošta Kuriér do 30kg / 12€

Ak si neviemte pomôct s výberom poštovného, kontaktujte nás alebo zadajte podľa svojho uváženia a ak bude potrebné objednávku opravíme.


§ 7 Kúpna cena a spôsob platby
1. Kúpna cena tovaru je uvedená v internetovom obchode predávajúceho.
2. Všetky ceny v internetovom obchode predávajúceho sú uvedené v eurách a zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty - DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.
3. Ceny v internetovom obchode predávajúceho nezahrňujú cenu za prepravu tovaru.
4. Kúpnu cenu je možné zaplatiť nasledujúcim spôsobom:
- Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru - tovar na sklade, osobný odber Karpatská 28, 811 05 Bratislava
- Platba bankovým prevodom na účet: TATRA Banka č. účtu:SK8711000000002945460101 - tovar na sklade
- Tovar na objednávku. 60% zálohová platba bankovým prevodom na účet: TATRA Banka č. účtu: SK8711000000002945460101

§ 8  Reklamácia

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodávaný tovar, najmä či zásielka alebo obal neboli poškodené v priebehu prepravy. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať reklamačný protokol v prítomnosti dopravcu.

2. Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným zaobchádzaním v priebehu montáže alebo využívania. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené kupujúcim v priebehu objednávania a za neopodstatnené odmietnutie prevzatia tovaru; v týchto prípadoch znáša kupujúci všetky náklady spojené s opätovnou prepravou tovaru.

3.Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

4.Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo  návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

5.Reklamovať tovar je možné: 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

7. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

8. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

9. V prípade uznania vady, alebo ak sa tovar nezhoduje s objednaným tovarom, je potrebné tovar znovu zabaliť spolu so všetkými súčasťami a s krátkym popisom vady. Kupujúci musí kontaktovať predávajúceho a predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie tovaru prepravcom.

§ 9  Odstúpenie od zmluvy

1.Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej v internetovom obchode do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, a to za podmienok uvedených v §12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení platných predpisov. Odstúpením kupujúceho ako spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

2.Kupujúci by mal tovar vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, ak je to  možné aj vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, či poškodený, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorú by mal vrátiť znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s ustanovením § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

3.V prípade odstúpenia od zmluvy, odporúčame pre urýchlenie procesu tovar doručiť na adresu predávajúceho: Karpatská 28, 811 05 Bratislava spolu s priloženým sprievodným listom, prípadne aj s uvedením dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy (jeho uvedenie však nie je nevyhnutné), s číslom nákupného dokladu, prípadne ďalšími dokladmi a uvedením čísla bankového účtu alebo s uvedením, či si kupujúci praje vrátiť kúpnu cenu v hotovosti alebo bude použitá na ďalší nákup. 

4.V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci prevezme tovar späť a vráti kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Kupujúci je povinný tieto náklady predávajúcemu preukázať.

5.Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v plnom rozsahu, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

§ 10  Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne a výlučne za účelom plnenia kúpnej zmluvy na základe kúpy v internetovom obchode predávajúceho a marketingových akcií predávajúceho. Osobné údaje sa zhromažďujú, spracovávajú a uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov  na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho (predovšetkým na zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovávaním.

2. Tieto VOP su platné a účinné od 2.5.2014.

3.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny sa netýkajú zmlúv uzavretých pred účinnosťou nových VOP.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito VOP sa spravujú  príslušnými ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov v účinnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v účinnom znení, ako aj ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi.